Millora funcional a l’ultrapassament del dic de recer del Port Olímpic de Barcelona

Descripció del projecte

El projecte pretén solucionar els problemes d’ultrapassament detectats en el port en els diferents temporals de llevant que han tingut lloc d’ençà de la seva construcció, a finals dels anys ’80. L’actuació prevista en els dics submergits suposa recréixer els dics amb un nou dic revestit amb blocs de formigó de 25 tn. Com a complement a les actuacions en el dic submergit, i a fi i efecte de millorar la resposta front l’ultrapassament del dic, es projecta la construcció d’una peça tipus botaones, en la coronació de les grades de formigó. Geomètricament, la cara de mar del botaones ha de tenir una forma circular per tal de permetre redirigir l’onatge i dur-la cap a mar. D’altra banda, es proposen diferents reparacions en la zona de formigó de les grades.

 • Tipología de dics: dics submergits
 • Mantell: blocs de formigó de 25 tn
 • Actuacions complementaries:
  – Construcció botaones
  – Reparació grades de formigó

Dades del projecte

 • Client: Ajuntament de Barcelona, BIMSA
 • Finalització projecte: En curs
 • Pressupost: 10.6 M€
 • Treballs realitzats: Projecte executiu i Direcció d’obra