Ronda Oest de Sabadell

Descripció del projecte

Autovia de 3.5 Km de longitud. Els ponts de la ronda oest de Sabadell tenen una concepció unitària, són una col·lecció. L’usuari els percep com a parts d’un tot harmoniós.

  • Longitud total: 3.5 km
  • Secció: 3+3 carrils
  • Estructures:  275 m túnel artificial, 7 ponts de carretera, 1 pont ferroviari i 1 passarel·la.
  • Tipologies: Lloses de formigó armat i pretensat, bigues prefabricades, murs de contenció de terres.

Dades del projecte

  • Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
  • Finalització d’obra: 2011
  • Pressupost: 50.3 M€
  • Treballs realitzats: Projecte i assistència a la direcció d’obra