Reparació i estabilització del Fals Túnel a Horta de Sant Joan

Descripció del projecte

L’actuació es situa al fals túnel de la carretera T-330 al terme municipal d’Horta de Sant Joan. Té una longitud total de 90,72 m, està format per una llosa de fonamentació d’on arranquen 2 murs de formigó armat, per sobre d’aquests hi ha la volta del túnel formada per mòduls prefabricats de formigó armat de geometria circular. Els mòduls formen una volta isostàtica que aguanta les terres de reblerts que en la part central arriben a tenir una alçada de més de 9 m per sobre la clau.

Degut als danys detectats en una inspecció s’ha fet un reforç estructural compost per: més de 300 injeccions de beurada de ciment al trasdós del terreny; recrescut dels murs laterals amb formigó armat i muntatge de 56 costelles formades per perfils laminats i corbats.

Per fer l’obra es va haver de desviar el trànsit per un antic vial de 450 m, el qual es va acondicionar amb nous ferms, barreres i senyalityzació. Potseriorment, el desviament s’ha enderrocat i integrat ambientalment.

  • Llargada túnel: 91 m
  • Estructura: Injeccions de beurada al terreny i reforç interior amb costelles metàl·liques
  • Tractament del paisatge: 0,6 ha

Dades del projecte

  • Client: Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat
  • Finalització obra: 2022
  • Pressupost: 1.92 M€
  • Treballs realitzats: Projecte i assistència tècnica a la direcció d’obra